Szkolenie wstępne

Przedmiotowe szkolenie organizowane jest w formie instruktażu prowadzonego metodą wykładów na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Ośrodek, obejmującego tematykę zgodną z załącznikiem nr 1 pkt. I do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

Celem szkolenia jest zaznajomienia pracownika w szczególności z :

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.