Czym się zajmujemy

Pełnimy obowiązki koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na najważniejszych inwestycjach prowadzonych na terenie południowej i południowo-wschodniej Polski związanych z budową dróg, mostów, systemów kanalizacji, obiektów sportowych.

 

Nasze doświadczenie wskazuje, że poprzez ścisłą współpracę z wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp, jak też wskazywanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, udaje nam się wspólnie zminimalizować występujące zagrożenia do poziomu akceptowalnego. Realizacja tych inwestycji stwarza szereg poważnych zagrożeń (użycie ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, gęsta zabudowa mieszkaniowa, ciągi komunikacyjne) które wymagają współdziałania wykonawców w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym na terenie budowy pracownikom.