Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu prowadzonego metodą wykładów z wykorzystaniem środków dydaktycznych (tj. filmy, zdjęcia) na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Ośrodek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu :

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.