Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Szkolenie organizowane jest w formie kursu prowadzonego metodą wykładów lub w formie seminarium na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Ośrodek, obejmującego tematykę zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie :

  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.