Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie organizowane jest w formie kursu prowadzonego metodą wykładów lub w formie samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Ośrodek, obejmującego tematykę zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu :

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie jest przeznaczone dla :

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniam oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).