Koordynator ds. BHP

Sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas wykonywania robót na terenie budowy przez wszystkich podwykonawców, wynikających przede wszystkim z :

 • Dział X Kodeksu pracy - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 • Ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p.zm.)
 • art 6 Dyrektywy 92/57/EWG z 24.06.1992r w spr. wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
 • Rozporządzenia MIPS z dnia 26.09.1997r w spr. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Zakres czynności i uprawnień Koordynatora ds. BHP obejmuje m.in. :

  1. Żądanie od podwykonawców przedłożenia przed rozpoczęciem przez nich robót instrukcji bezpiecznego wykonywania robót zgodnie z § 2 rozporządzenia MI w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  2. Egzekwowanie od podwykonawców dokonania wpisu do "Dziennika Budowy" o osobach którym powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robot budowlanych.
  3. Przeprowadzanie kontroli sposobu wykonywania prac przez wszystkich znajdujących się na placu budowy pracowników zatrudnionych przez poszczególnych podwykonawców.
  4. Występowanie do osób kierujących pracownikami z poleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyn lub innych urządzeń technicznych w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia pracownika lub innych osób.
  6. Występowania do głównego wykonawcy robót budowlanych o odsuniecie od wykonywania robót budowlanych podwykonawcy, który nie realizuje wydawanych przez Koordynatora ds. BHP poleceń dotyczących usunięcia stwierdzanych w czasie kontroli odstępstw od wymogów przepisów bhp lub prawa budowlanego.

  Szczegółowy zakres czynności i uprawnień określa zawarta umowa cywilno – prawna i obejmuje także całościowo nadzór nad wykonywaniem obowiązków wymienionych w art. 8 Dyrektywy 92/57/EWG.

wróć do góry strony>