Zarządzanie bezpieczeństwem i ocena ryzyka zawodowego

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

W ramach funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy wg. norm PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 Spółka przygotowuje podmioty gospodarcze do wprowadzenia systemu poprzez :

  • dokonanie szczegółowej oceny stanu bezpieczeństwa w podmiocie gospodarczym,
  • opracowanie wszystkich wymaganych procedur systemowych,
  • uczestniczenie w auditach wewnętrznych poprzedzających audit zewnętrzny.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Poza stawianym przez Kodeks Pracy wymogiem należy zwrócić również uwagę na obowiązującą ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1673), z której wynika że wielkość ryzyka zawodowego ma bezpośredni wpływ na wysokość płaconych składek ubezpieczeniowych.
Nierzetelna ocena ryzyka może być przyczyną podniesienia stawki na ubezpieczenie wypadkowe.

Poprawnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego (jej wynik) stanowi podstawę dla pracodawcy i kierownictwa firmy w zakresie planowania działań zapobiegających powstawaniu wypadków przy pracy tj. :

  • określenia środków, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników, przy uwzględnieniu wymagań obowiązujących przepisów;
  • podjęcia właściwych decyzji przy doborze wyposażenia stanowisk pracy, stosowanych substancji chemicznych, odzieży roboczej i organizacji pracy;
  • sprawdzenia czy zastosowane środki są właściwe;
  • wykazania iż uwzględniono wszystkie zagrożenia związane z procesem pracy i że podjęto wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • sprawdzenia czy środki ochrony i metody ochrony pracy przyjęte w wyniku oceny ryzyka zapewniają poprawę stanu bezpieczeństwa.
  • sprawdzenia czy środki ochrony i metody ochrony pracy przyjęte w wyniku oceny ryzyka zapewniają poprawę stanu bezpieczeństwa.

Jeśli masz trudności z wykonaniem oceny ryzyka zawodowego my postaramy Ci w tym pomóc !

wróć do góry strony>